OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA STRÁNKE www.buildfit.sk

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto podmienky Ochrany súkromia dotknutých osôb upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami dotknutých osôb zo strany prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť buildfit s.r.o., sídlo:  Železničná 487/7, Šaľa 927 01, IČO: 44 743 459 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Dotknutá osoba: je každá fyzická osoba, ktorá

 • prejavila záujem o kúpu nehnuteľnosti prevádzkovateľa;
 • prejavila záujem o uzatvorenie zmluvy o dielo alebo dodanie služby;
 • na stránke buildfit.sk prijala cookies;
 • akýmkoľvek iným spôsobom poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi

(ďalej aj ako „dotknutá osoba“).

Spracúvané osobné údaje pred: meno, priezvisko, mail, telefónne číslo. Uvedené osobné údaje budú spracúvané z dôvodu, aby sme Vás vedeli kontaktovať na základe Vášho záujmu o kúpu rodinného domu alebo bytu. V prípade uzatvorenia rezervačnej zmluvy, budúcej kúpnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam, budú spracúvané aj osobné údaje v rozsahu dátumu narodenia, rodného čísla, prípadne iné, ak tak ustanovuje právny predpis. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby dotknutej osobe, ktorá ich prevádzkovateľovi odmietne odovzdať.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmä obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antivíru, SSL protokol).

Ďalšími údajmi, ktoré sú spracúvané pri zobrazení webových stránok prevádzkovateľa sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • názov a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. 

Účel spracúvania osobných údajov:

 • evidencia osobných údajov poskytnutých dotknutými osobami (napríklad z kontaktného formulára na nehnuteľnosti) – spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právny základ podľa §13 ods. 1 pís. b) Zákona o ochrane osobných údajov.
 • priamy marketing – účelom priamo marketingu je informovanosť dotknutých osôb ako potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich predaja nehnuteľnosti o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pre priamy marketing je výslovný súhlas dotknutej osoby.

 

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním:

V prípade záujmu dotknutej osoby o kúpu nehnuteľnosti je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje vo formulári a na základe týchto údajov, začne prevádzkovateľ vykonávať opatrenia potrebné pred uzatvorením zmluvy. Vyplnenie a odoslanie formuláru sa považuje za žiadosť dotknutej osoby k vykonaniu opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy k nehnuteľnosti, o ktorú prejavila dotknutá osoba záujem. Samotné vyplnenie formulára nie je pre dotknutú osobu ani prevádzkovateľa záväzné.

Súhlas na vykonávanie priameho marketingu je dobrovoľný a dotknutá osoba ho nie je povinná udeliť.

Informácie o právach dotknutej osoby:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže požadovať primeranú náhradu zodpovedajúcu administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti.
 • Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”): Dotknutá osoba má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.
 • Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje. Ak by omylom došlo zverejneniu osobných údajov, tieto je povinný ihneď vymazať. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.
 • Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva): Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním: V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi: a) poštou na adrese sídla prevádzkovateľa, b) prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľa: office@buildfit.sk; c) prostredníctvom telefónnej linky zverejnenej na stránke www.buildfit.sk.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť, zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je však povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prenos osobných údajov dotknutej osoby:

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nebude poskytovať žiadnym tretím osobám, ktoré nebudú uvedené v tomto vyhlásení alebo v inom oznámení zverejnenom na stránke www.buildfit.sk.

príjemcovia osobných údajov dotknutých osôb sú:

 • dopravcovia, ak by bola zasielaná dokumentácia poštou alebo iným poskytovateľom poštových služieb.

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

buildfit s.r.o., sídlo:  Železničná 487/7, Šaľa 927 01, IČO: 44 743 459

Mail: office@buildfit.sk

Telefonický kontakt: aktuálny je vždy zverejnený na stránke +421 911 016 014 alebo kontakt na stránke www.buildfit.sk.

Cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú napríklad jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

NEVYHNUTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
– zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

FUNKČNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
– zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
– zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
– podporu „live chat‟.

VÝKONNOSTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ:

– podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
– zvýšenie spokojnosti užívateľa.

Zmenu nastavenia v používaní súborov cookies je možné uskutočniť v rámci každého internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Informácie o tom, ako vymažete súbory cookie na svojom počítači, nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača alebo výrobcu koncového zariadenia. Naše webové stránky môžu obsahovať aj obsah tretích strán, napríklad služby spoločnosti Facebook alebo videá portálu YouTube. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie počas Vašej návštevy našej webovej stránky, a tak zhromažďovať informácie o jej používaní.

VIAC INFORMÁCIÍ O NASTAVENÍ VÁŠHO PREHLIADAČA MÔŽETE NÁJSŤ NA TÝCHTO STRÁNKACH:

Chrome 
Safari 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Edge

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

Názov

Dĺžka trvania

Účel

_ga

2 roky

Google Analytics – Tento súbor cookie slúži na rozlíšenie

 jedinečných používateľov priradením náhodne generovaného čísla ako identifikátor klienta.

_gid

24 hodín

Google Analytics – Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie používateľov.

_gat

1 minúta

Google Analytics – Tento súbor cookie neukladá žiadne informácie o používateľovi,

 len sa používa na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať v službe

doubleclick.net.

_utma

2 roky

Google Analytics – Uchováva počet návštev pre každého jenotlivého návštevníka.

 Prvá návšteva, posledná a predposledná. Je používaný napríklad pre rozlíšenie

 nových a vracajúcich sa návštevníkov.

cookieconsent_status

1 rok

Odsúhlasenie o používaní cookies


Názov Cookie

Označenie

Trvanie

Charakter

Popis


cookielawinfo-checkbox-necessary

Nevyhnutné

11 mesiacov

nevyhnutné

Tento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.

cookielawinfo-checkbox-functional

funkčné

11 mesiacov

nevyhnutné

Súbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.

cookielawinfo-checkbox-performance

Výkonnostné

11 mesiacov

nevyhnutné

Tento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkonnostné“.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Analytické

11 mesiacov

nevyhnutné

Tento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytické“.


viewed_cookie_policy

Nevyhnutné

11 mesiacov

nevyhnutné

Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.Automatizované individuálne rozhodovanie:

Prevádzkovateľ nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani profilovanie.

Doba zachovania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú iba nevyhnutnú dobu. Vaše údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov. V prípade uzatvorenia rezervačnej zmluvy, budúcej kúpnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy po dobu ako to bude ustanovené osobitnými predpismi, napríklad Z.č. 395/2002 Z.z. zákon o archívoch a registratúrach.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje prevádzkovateľa.

V Šali, dňa 01.08.2021

buildfit.sk